Klauzula informacyjna dla Klientów, Partnerów i Kontrahentów (w tym ich pracowników wyznaczonych do kontaktu z ITS Piotr Walczak

 

 1. Administratorem danych osobowych jest ITS Piotr Walczak. (dalej: “IT Serwis”) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 5A, 71-210 Szczecin.

 2. Z IT Serwis można się skontaktować e-mailowo: itserwis@itserwis.net oraz telefonicznie: + 48 85 222 77.

 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do celów księgowych, kontaktowych, dokonywania rozliczeń, oraz innych czynności bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy.

 4. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tzn. przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, a więc w celu wysyłania informacji handlowej, w tym newslettera; konieczność utrzymania efektywnych kontaktów biznesowych z klientem, partnerem, kontrahentem (w tym także potencjalnym) oraz w celu podjęcia czynności niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz archiwizacji wzajemnej korespondencji.

 5. Dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu, które przetwarza IT Serwis to dane kontaktowe, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane zostały pozyskane przez IT Serwis od klienta/kontrahenta/partnera lub bezpośrednio od osoby, której dotyczą.

 6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy IT Serwis, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone lub udostępnione do zrealizowania celów przetwarzania, w tym partnerzy biznesowi IT Serwis, biuro rachunkowe, firma hostingowa.

 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zażądania usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, lecz co najmniej przez okres obowiązywania umowy i do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od IT Serwis dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 11. Podanie danych osobowych jest przez Pana/Panią dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

profesjonalny serwis drukarek

IT Serwis
ul. Żołnierska 5a
71-210 Szczecin

facebook.com/serwisdrukarekpl